<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=370153&amp;fmt=gif">
Skip to content

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de EMAsphere Oplossing (België / Nederland)

EMAsphere S.A.

Rue du Bosquet, 9  1438 Louvain La Neuve, Belgique BCE 0538.597.349.

Artikel 1 - Toepassingsveld

Onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door de Klant bij EMAsphere en op elk gebruik van de Oplossing.

De keuze van de Applicaties en de daarop betrekking hebbende prijzen zijn vermeld op de Bestelbon.

Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld en ondertekend op de Bestelbon, sluiten deze van toepassing zijnde AGV de toepassing uit van elke andere algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Klant.

Door de ondertekening van de Bestelbon bevestigt de vertegenwoordiger van de Klant dat hij over de nodige bevoegdheden en toestemmingen beschikt om geldig de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt te verbinden.

Artikel 2 – Definities

De termen die met een hoofdletter beginnen worden hierna als volgt gedefinieerd:

« Bestelbon » : betekent de door de Klant ondertekende bestelbon.

« AGV » : betekent onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van de Oplossing.

« Klant » : betekent de fysische of rechtspersoon die het Contract is overeengekomen.

« Dienstverlener » : betekent de N.V. EMAsphere.

« Contract » : betekent het contractueel geheel gevormd door de Bestelbon en de AGV

« Gegevens » : betekent alle gegevens (ondermeer financiële, boekhoudkundige of andere) die door de Oplossing worden beheerd.

« Intellectueel eigendomsrecht » : betekent de octrooien, plannen, modellen, tekeningen, auteursrechten, rechten op gegevens, commerciële merken, dienstmerken, knowhow, domeinnamen, rechten op software, commerciële benamingen (geregistreerd of niet, inbegrepen elke registratie-aanvraag m.b.t. deze rechten), en meer algemeen elk gelijkaardig recht, inbegrepen elke uitbreiding en hernieuwing van deze rechten, overal in de wereld.

« EMAsphere » : betekent de N.V. EMAsphere, of elke rechtsverkrijger ervan.

« Platform » : betekent de « cloud » platform toegankelijk via

https:\\ema.emasphere.com of elke hiervoor door EMAschere aangegeven url.

« Diensten » : betekent de consultancy diensten die door EMAsphere kunnen worden verleend.

« Applicatieve Diensten » : betekent de functionaliteiten door EMAsphere aangeboden in SaaS modus aan de Gebruikers van het Platform.

« Oplossing » : betekent het geheel gevormd door de toegang tot het Platform en het gebruik van de Applicatieve Diensten.

« Gebruiker » : betekent elke persoon die onder de autoriteit staat van de Klant (aangestelde, bediende, vertegenwoordiger, zelfstandige medewerker, mandataris, enz. …) die toegelaten werd om toegang te hebben tot de Oplossing.

Artikel 3 – Voorwerp

De AGV hebben tot voorwerp de op de Oplossing toepasselijke voorwaarden te bepalen. Mits betaling van de prijs verschaft de Dienstverlener aan de Klant, die aanvaardt:

- Een toegangsrecht tot het Platform aan de hierna bepaalde voorwaarden;

- Een recht op finaal gebruik, op ondersteuning en op de evoluties van de Applicatieve Diensten;

- Een geheel aan Diensten, hierna nader bepaald, waaronder data hosting.Artikel 4 - Facturatie en betalingen

4.1. De toepasselijke tarieven voor het gebruik van het Platform en van de Applicatieve Diensten staan vermeld op de Bestelbon.

Elk vermeld bedrag is een netto-bedrag, taksen en BTW niet meegerekend.

4.2. Behoudens andersluidend beding zijn de facturen betaalbaar binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf hun datum van verzending.

4.3. Behoudens andersluidend beding is de uitvoering door EMAsphere van een Bestelbon afhankelijk aan diens voorafgaandelijke betaling van de erop betrekking hebbende prijs.

4.4. EMAsphere behoudt zich het recht voor om jaarlijks, op de verjaardag van de invoegetreding van de Bestelbon, de tarieven te indexeren met verwijzing naar de consumptie-index zoals gepubliceerd door de FOD Economie.

4.5. In geval van niet-betaling, gedeeltelijke betaling of laattijdige betaling heeft EMAsphere, ongeacht elke andere beschikbare actiemogelijkheid, het recht om de toegang tot de Oplossing en/of de uitvoering van de Diensten op te schorten tot volledige en volmaakte betaling van de prijs, zonder dat deze opschorting op enige wijze enige aansprakelijkheid in haar hoofde kan veroorzaken.

4.6. Op elk bedrag dat niet op tijd werd betaald zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele vertragingsintrest verschuldigd zijn van tien procent (10%), tot algehele en volmaakte betaling. EMAsphere zal eveneens gerechtigd zijn een forfaitaire vertragingsvergoeding te vorderen van vijftien procent (15%) op alle onbetaalde bedragen.

4.7. In geval van wijziging van zijn facturatie-adres zal de Klant er voor zorgen EMAsphere hiervan tijdig te verwittigen. Deze laatste kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor elke schade die zou worden veroorzaakt ten gevolge van een laattijdige informatie vanwege de Klant.

Artikel 5 - Toegang tot het Platform

5.1. Enkel de Klant zal gebruik maken van het hem verleende toegangsrecht. Uitgezonderd tijdens de onderhoudsperiodes zal hij zich kunnen connecteren op

elk ogenblik, zijnde :

– 24 uur op 24;

– 7 dagen 7;

– Zondagen en feestdagen inbegrepen.

5.2. Na verloop van de formaliteiten met betrekking tot de opening van een rekening en van de betaling van de prijs zoals vermeld op de Bestelbon, zal de Klant zich een klantrekening (hierna « Klantrekening ») toekennen die hem zal toelaten om gebruikersrekeningen (hierna « Gebruikersrekeningen ») te creëren en te beheren, en om aan diverse Gebruikers toe te laten toegang te hebben tot de Oplossing.

Een Gebruikersrekening bevat een unieke identificatiecode (login) een paswoord of elke andere vorm van unieke identificatie per Gebruiker, door EMAsphere toegekend.

5.3. De Klant en de Gebruiker zijn verantwoordelijk voor de bescherming van de confidentialiteit van de identificatiecodes en paswoorden. Meer algemeen zal alleen de Klant de verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de veiligheid

van de individuele toegangsposten tot de Oplossing.

De Klant is alleen en uitsluitend aansprakelijk indien de identificatiecodes en paswoorden abusief worden gebruikt.

Hij zal ervoor zorgen en waken dat geen enkele andere persoon dan de Gebruiker toegang kan hebben tot de Oplossing.

Elke toegang tot de Oplossing via een Gebruikersrekening zal geacht worden uit te gaan van de betrokken Gebruiker en vanuit de Klantrekening waarvan hij afhangt.

De Klant is aansprakelijk ten aanzien van EMAsphere voor elk gedrag, actie of verzuim van Gebruikers die afhangen van zijn Klantrekening en waarborgt EMAsphere tegen elke schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

In geval van misbruik, verlies, diefstal of elk ander probleem met betrekking tot een identificatiecode of paswoord, verbindt de Klant zich ertoe om EMAsphere hiervan onverwijld te informeren, en deze berichtgeving via aangetekende brief te bevestigen.

EMAsphere behoudt zich het recht voor om, met of zonder voorafgaandelijke notificatie, en zonder hierbij enige aansprakelijkheid aan te gaan, een Klantenrekening te beperken, op te schorten of te beëindigen in geval van inbreuk of niet-naleving door de Klant en/of een Gebruiker van een of meerdere

bepalingen van het Contract, van de AGV, van de wet, van welkdanige toepasselijke reglementering of van rechten van derden.

 

Ingeval van opschorting of beëindiging van een Klantenrekening, zullen de Klant en de Gebruikers van deze Klant geen toegang meer hebben tot de Oplossing. Ingeval van opschorting of beëindiging van een Gebruikersrekening zal de betrokken Gebruiker geen toegang meer hebben tot de Oplossing. 

5.4. De Klant is verwittigd van de technische gevaren die inherent zijn aan het Internet, en van de onderbrekingen van de toegang tot de Oplossing die hieruit kunnen resulteren.

Bijgevolg zal EMAsphere niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele onbeschikbaarheden of vertragingen van de Oplossing. EMAsphere is niet in staat om de continuïteit te waarborgen van de vanop afstand via Internet aangeboden Applicatieve Diensten, wat de Klant erkent.

De toegang tot het Platform kan op occasionele wijze onderbroken worden omwille van onderhoud en interventies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Oplossing. Ingeval van onderbreking van de Applicatieve Diensten omwille van onderhoud, zal de Dienstverlener hiervan de Klant in de mate van het mogelijke vooraf verwittigen om deze laatste toe te laten de nodige maatregelen te treffen, zodat zijn activiteit zou weinig mogelijk wordt verstoord.

De Dienstverlener zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele impact van deze onbeschikbaarheid van de Oplossing op de activiteiten van de Klant.

Artikel 6 - Gebruik van de Applicatieve Diensten

6.1. De Klant verbindt er zich toe om de Applicatieve Diensten voor zijn eigen noden te gebruiken, in overeenstemming met hun bestemming, met uitsluiting van elke andere finaliteit. In dit opzicht verbiedt de Klant zich, onder meer:

- Te pogen de procedures inzake de veiligheid, de toegangsverificatie en de confidentialiteitsregels m.b.t. de toegang tot de Oplossing en/of de Gegevens te omzeilen, binnen te breken of te wijzigen;

- De gebruiksbeperkingen m.b.t. een Klantrekening of een Gebruikersrekening niet na te leven;

- De eventuele kwetsbaarheden van het Platform te testen;

- De Applicatieve Diensten te wijzigen of proberen te wijzigen;

- Virussen en/of malware te introduceren, « denial of service » aanvallen of elke andere actie te verrichten die als gevolg kunnen hebben de Oplossing te vertragen, te degraderen, te beschadigen of gewoon weg een welkdanig risico te doen lopen;

- Eender welke technologie te gebruiken (zoals bvb. data mining, spiders, crawlers, screenscraping of gelijk welke andere technologie met gelijkaardige functionaliteit) om de Oplossing te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan deze die werden toegestaan door EMAsphere ;

- Toegang proberen te hebben tot de Gegevens van andere Klanten of Gebruikers, of deze te pogen te wijzigen.

6.2. De Oplossing wordt door EMAsphere aangeboden op een « as is » basis. De Klant en de Gebruiker erkennen dat het gebruik van de Oplossing gebeurt op risico van de Klant en de Gebruiker, en dat EMAsphere niet kan waarborgen dat de Oplossing op elk ogenblik toegankelijk en bruikbaar is, en dat er geen problemen zouden kunnen zijn m.b.t. de toegang, het gebruik of de prestaties van de Oplossing. De verbintenissen van EMAsphere zijn uitsluitend middelenverbintenissen.

Artikel 7 - Bijstand en evolutie van de Oplossing

7.1. Ondersteuning

Het eerste support-niveau dat toelaat om een onregelmatigheid van de Oplossing te identificeren, wordt waargenomen door de partner van EMAsphere belast met de implementatie en parametrisering van de Oplossing bij de Klant.

EMAsphere zal slecht gehouden zijn het eerste support-niveau waar te nemen in de hypothese dat zijzelf de implementatie en parametrisering voor de Klant heeft verricht.

7.2. Evolutie 

EMAsphere behoudt zich het recht en de mogelijkheid voor, naar eigen discretie, om de aan de Klant overeenkomstig het Contract ter beschikking gestelde Oplossing te wijzigen onder voorbehoud dat deze wijzigingen niet op substantiële wijze de prestaties van het systeem en/of de technische condities degraderen in vergelijking met deze van voor de wijzigingen.

Artikel 8 - Eigendom

8.1. Eigendom van de Oplossing

EMAsphere blijft de enige eigenaar van de Oplossing en van alle daarop betrekking hebbende Intellectuele Rechten. De Klant beschikt over geen enkel ander voorrecht dan het gebruik van de Oplossing overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Contract.

 

De Klant verbindt er zich toe geen enkele wijziging aan te brengen aan de hem ter beschikking gestelde Applicatieve Diensten. Elke overtreding aan deze verbintenis zal de onmiddellijke beëindiging van het Contract inhouden.

Elke reproductie, zelf slechts gedeeltelijk, van het Platform en van de Functionaliteiten is onderhevig aan de voorafgaandelijke en geschreven toestemming van EMAsphere.

EMAsphere behoudt eveneens de eigendom van alle ontwikkelingen met betrekking tot de Oplossing, zowel standaard als specifieke, en mag vrij gebruik maken van alle ideeën, concepten, methodes, know-how of technieken in verband met de programmatie of de behandeling van gegevens ontdekt of ontwikkeld naar aanleiding van de uitvoering van welkdanige prestatie, zelfs indien deze prestatie besteld en betaald werd door de Klant.

In de hypothese dat de Klant heeft bijgedragen tot de realisatie van een werk dat mogelijk beschermd kan worden als Intellectueel Eigendomsrecht, aanvaardt de Klant om, voor de duur van elk betrokken Intellectueel Recht, en voor de ganse wereld, zijn Intellectuele Rechten op dit werk aan EMAsphere kosteloos over te laten, in functie van de vooruitgang van de ontwikkeling ervan. De Klant behoudt evenwel een persoonlijk, exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op zijn gedeelte van het werk.

8.2 Eigendom van de Gegevens

De Klant blijft de enige eigenaar van de Gegevens die in de Oplossing werden geïntroduceerd, zowel voor als tijdens de uitvoering van het Contract.

De Klant zal de volledige verantwoordelijkheid dragen m.b.t. de integriteit van de Gegevens afkomstig van zijn informatica en/of boekhoudsysteem en verbonden aan de installatie en/of het gebruik van de Applicatieve Diensten. In geen enkel geval kan EMAsphere aansprakelijk worden gesteld omwille van de wijziging, vernietiging of het verlies van de Gegevens van het systeem in het kader van het gebruik in de brede zin van de Applicatieve Diensten.

De Klant geeft EMAsphere uitdrukkelijk toelating om gebruik te maken van de Gegevens die in de Oplossing worden geïntroduceerd –met uitsluiting van persoonsgegevens- om ze samen te voegen met vergelijkbare gegevens van andere klanten, en met het oog om EMAsphere toe te laten benchmarking diensten aan klanten aan te bieden. 

EMAsphere verbindt er zich in elk geval toe de vertrouwelijkheid van de Gegevens van de Klant te garanderen. De Klant geeft EMAsphere eveneens toelating om de Gegevens te gebruiken in het bijzonder door ze te kopiëren, te wijzigen, door Meta-gegevens te creëren en, in het algemeen, om elke handeling te stellen inzake de Gegevens die, volgens EMAsphere, nuttig of in het belang van Klant of de Gebruiker kan zijn in het kader van hun gebruik van de Oplossing.

Artikel 9 - Duur van het Contract en ontbinding

De datum van invoegetreding (verjaardag) evenals de initiële duur van het Contract staan vermeld op de Bestelbon.

Bij gebreke aan opzegging van het Contract, betekend aan de andere partij bij aangetekend schrijven minstens drie (3) maanden voor de eindtermijn, zal het Contract telkens en automatisch voor een gelijkaardige duur verlengd worden.

De niet naleving van de ontbindingsvoorwaarden van het contract, maakt de ontbinding ongeldig

Artikel 10 - Omkeerbaarheid

In geval van beëindiging van een Klantrekening, zal de Klant het recht hebben om aan EMAsphere de terbeschikkingstelling te vragen van de Gegevens verbonden aan deze Klantrekening, in een technisch standaard formaat dat veel gebruikt wordt op het ogenblik van de aanvraag (bvb: csv), en tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van EMAsphere

De aansprakelijkheid van EMAsphere is beperkt tot rechtstreekse schade, met uitsluiting van elke onrechtstreekse schade.

Worden onder andere als onrechtstreekse schade beschouwd het verlies van cliënteel, elke financiële of commerciële schade, het verlies, de diefstal, de onjuistheid of de corruptie van gegevens.

EMAsphere kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke schade die het gevolg zou zijn van een probleem dat zijn oorsprong vindt in de systemen van de Klant.

Elke reclamatie m.b.t. tot de AGV en/of de Oplossing verjaart na drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Klant kennis heeft gehad van het erop betrekking hebbende probleem.

Behoudens ingeval de aansprakelijkheid het gevolg zal zijn van (i) bedrog, (ii) zware overtreding, (iii) overlijden of (iv) letsels veroorzaakt aan een fysische persoon, is de totale verantwoordelijkheid van EMAsphere maximaal beperkt tot een bedrag gelijk aan zes (6) maanden vergoeding, alle verhalen en reclamaties samengerekend.

Artikel 12 - Overdracht en onderaanneming

Het Contract kan niet worden overgedragen, noch volledig noch gedeeltelijk, tegen betaling of kosteloos, als gevolg van de Klant.

EMAsphere behoudt zich het recht voor om de totaliteit of een gedeelte van het Contract te kunnen overlaten aan een derde.

 

De Klant erkent en aanvaardt dat EMAsphere voor de uitvoering van het Contract beroep kan doen op onderaannemers, waarvoor EMAsphere evenwel verantwoordelijk blijft.

Artikel 13 - Overmacht

Partijen kunnen niet verantwoordelijk worden geacht voor de niet-uitvoering van hun verbintenissen ten gevolge van overmacht, in de zin van de inhoud die de Belgische rechtspraak aan deze term geeft.

De partij die overmacht inroept is gehouden dit onverwijld aan de andere partij kenbaar te maken bij aangetekend schrijven, met precieze vermelding van deredenen en een gedetailleerde beschrijving van de omstandigheden die de uitvoering van het Contract onmogelijk maken.

Indien de opschorting omwille van overmacht meer dan drie (3) maanden duurt, kan de ontbinding van het Contract worden aangevraagd door de meest gerede partij.

Artikel 14 - Persoonsgegevens

Elk van beide partijen verbindt er zich ertoe het Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens of elke andere regelgeving die haar zal vervangen, te respecteren.

De Klant garandeert aan EMAsphere dat hij de natuurlijke personen heeft geïnformeerd over het gebruik dat hij maakt van de persoonsgegevens. In dit verband, vrijwaart de Klant EMAsphere voor elke vordering of klacht afkomstig van een natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens overgenomen of gehost wordt door gebruik van de Oplossing.

EMAsphere maakt gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen zodanig dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens teneinde de betrokken personen toe te laten de hun toegekende rechten uit te oefenen. 

EMAsphere zal geen persoonsgegevens verwerken, tenzij op gedocumenteerde instructie van de verantwoordelijke voor de verwerking.

14.1. Definities

In deze Clausule, hebben de volgende begrippen de betekenis die hen hierna wordt gegeven:

"Verwerkingsverantwoordelijke", "Verwerker", "Betrokkene", "Persoonsgegevens" en "Verwerking" (en "verwerken") moeten begrepen worden in de betekenis die daaraan wordt toegekend door het Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens; en

"Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens" betekent: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG evenals elke andere toepasselijke wetgeving in het betrokken land inzake de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

14.2. Relatie tussen de partijen

De Klant is de Verantwoordelijke voor de verwerking en duidt EMAsphere aan als Verwerker teneinde de persoonsgegevens te verwerken die het voorwerp zijn van huidig contract (de "Persoonsgegevens"). Elke partij moet handelen in overeenstemming met de verplichtingen die op hem van toepassing zijn onder het Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens.

14.3. Doeleinde van de verwerking

EMAsphere verbindt zich ertoe om de Persoonsgegevens waar zij toegang toe heeft in het kader van het leveren van de dienst enkel te verwerken op gedocumenteerde instructie van de Klant, onder meer met betrekking tot de doorgiften van Persoonsgegevens, tenzij een op haar van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling haar tot verwerking verplicht. In elk geval; EMAsphere zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor eigen doeleinden of die van derden.

EMAsphere zal de Klant zonder vertraging in kennis stellen indien, volgens haar, een instructie inbreuk maakt op het Toepasselijk recht inzake de Bescherming van persoonsgegevens of elke andere Europese of Lidstatelijke bepaling inzake de bescherming van persoonsgegevens, tenzij die betrokken wetgeving een dergelijke kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt;

14.4. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de EU

EMAsphere zal geen Persoonsgegevens doorgeven (noch toelaten dat Persoonsgegevens worden doorgegeven) buiten de Europese Economische Ruimte ("EEE") tenzij zij: (i) de Klant hierover voorafgaandelijk heeft geïnformeerd; en (ii) de nodige maatregelen heeft genomen om te verzekeren dat de doorgifte in overeenstemming is met het Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens.

14.5. Vertrouwelijkheid van de verwerking

EMAsphere zal ervoor zorgen dat elke persoon die zij toelaat om de Persoonsgegevens te verwerken (daarin begrepen het personeel, de agenten en de onderaannemers van EMAsphere) (een "Gemachtigde Persoon") onderworpen zijn aan een geheimhoudingsverplichting. 

 

EMAsphere zal ervoor zorgen dat alle Gemachtigde Personen de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover noodzakelijk voor de Toegelaten Doeleinden.

14.6. Beveiliging

EMAsphere maakt gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen (i) elke accidentele of onwettige vernietiging en (ii) verlies, wijziging, niet toegestane openbaarmaking of toegang tot de gegevens (een "Beveiligingsincident").

14.7. Onderaanneming

De Klant geef toelating aan EMAsphere om de Verwerking van Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven. EMAsphere verbindt er zich toe de Klant 30 dagen op voorhand te informeren over elke wijziging inzake de toevoeging of vervanging van een Onderaannemer (subverwerker) en de Klant hierbij ook de mogelijkheid te geven om bezwaar te maken tegen deze wijzigingen. Als de Klant weigert om toestemming te verlenen aan EMAsphere om een derde partij onderaannemer (subverwerker) aan te stellen om gegronde redenen die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens, dan kan de Klant onmiddellijk een einde stellen aan het Contract, zonder gerechtelijke tussenkomst. 

Dezelfde verplichtingen inzake de bescherming van gegevens als deze die gelden voor EMAsphere onder dit Contract, worden bij overeenkomst opgelegd aan elke Onderaannemer (sub-verwerker) en EMAsphere blijft volledig verantwoordelijk tegenover de Klant voor de naleving door een Onderaannemer (sub-verwerker) van diens verplichtingen daarin begrepen het geval waarbij de Onderaannemer zijn verplichtingen inzake de verwerking van Persoonsgegevens niet nakomt.

14.8. Verplichting tot bijstand

EMAsphere zal een redelijke bijstand leveren aan de Klant (in het bijzonder door gepaste technische en organisatorische maatregelen) zodat hij kan voldoen aan zijn verplichting om gevolg te geven aan verzoeken van Betrokkenen in het kader van de uitoefening van hun rechten bij toepassing van het Toepasselijk recht inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierin begrepen, het recht van toegang, van verbetering, van verzet of beperking, wissing en overdraagbaarheid van gegevens).

Bovendien, zal EMAsphere een redelijke bijstand leveren, in de mate van het mogelijke en binnen redelijke tijd, om de Klant toe te laten te antwoorden op een verzoek van een nationale toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van Persoonsgegevens.

Tot slot, indien de Klant van oordeel is dat een bepaalde verwerking tot een verhoogd risico voor de Betrokkenen zou leiden, zal hij EMAsphere hiervan in kennis stellen en zal EMAsphere een redelijke bijstand leveren teneinde de Klant toe te laten een analyse te maken van de impact van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.

Deze bijstand zal gefactureerd worden aan de tarieven die van toepassing zijn op het moment van het leveren van de bijstand.

14.9. Opslag, en bewaring, verwijdering en teruggave van Persoonsgegevens

Het is EMAsphere verboden om Persoonsgegevens (daarin begrepen elke kopie hiervan) te bewaren na verloop van de termijn noodzakelijk voor het realiseren van het doeleinde van de Verwerking. Bij einde van het Contract tot levering van diensten of in geval van verbreking hiervan, moet EMAsphere alle Persoonsgegevens (daarin begrepen alle kopieën van de Persoonsgegevens) in haar bezit of controle ofwel vernietigen ofwel teruggeven aan de Klant (naar keuze van de Klant), tenzij het toepasselijk Europees of Lidstatelijk recht waaraan EMAsphere is onderworpen de bewaring van alle of bepaalde Persoonsgegevens vereist in welk geval EMAsphere deze zal afzonderen en veiligheidsmaatregelen zal toepassen om elke verdere verwerking van de Persoonsgegevens te verhinderen, behalve in de mate vereist door deze regelgeving. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, erkent de Klant dat de kopie van de Persoonsgegevens die zich bevindt op de back-ups niet kunnen verwijderd worden op het moment van de verwijdering of teruggaven van de Persoonsgegevens, maar dat deze kopie verwijderd zal worden wanneer de back-up in haar geheel is verwijderd, in overeenstemming met het continuïteitsbeleid van de diensten van EMAsphere.  

Omwille van technische redenen, kan de kopie van Persoonsgegevens op de back-ups nooit teruggeven worden maar zal zij altijd verwijderd worden in overeenstemming met hetgeen hierboven werd uiteengezet.

14.10. Veiligheidsincidenten

Wanneer zij kennis krijgt van een Veiligheidsincident, informeert EMAsphere de Klant zonder ongerechtvaardigde vertraging en levert zij alle informatie en redelijke medewerking die de Klant kan eisen opdat de Klant zijn aangifteverplichtingen voor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens onder (en in overeenstemming met de termijnen vereist door) het Toepasselijk Recht inzake de Bescherming van Persoonsgegevens kan nakomen. EMAsphere zal bovendien alle redelijkerwijs noodzakelijke handelingen en maatregelen nemen om de gevolgen van een Veiligheidsincident te verhelpen of te verzachten en zal de Klant in kennis stellen van alle ontwikkelingen in verband met het Veiligheidsincident.

14.11. Audit

EMAsphere laat de Klant toe (of door haar aangeduide externe auditeurs) de naleving door EMAsphere van deze Clausule te controleren en stelt de Klant alle redelijke informatie beschikbaar opdat de Klant (of diens externe auditeurs) een dergelijke audit zouden kunnen uitvoeren. 

EMAsphere erkent dat de Klant (of diens externe auditeurs) haar gebouwen kan betreden om deze audit uit te voeren, op voorwaarde dat de Klant een redelijke voorafgaande kennisgeving verschaft van diens intentie om een audit uit te voeren gedurende de normale werkuren en alle redelijke maatregelen neemt om elke onnodige verstoring van de activiteiten van EMAsphere te voorkomen. De Klant zal dit recht van audit niet meer dan eenmaal over een periode van 12 maanden uitoefenen, tenzij (i) als en wanneer dit vereist is door een instructie van een toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van gegevens, of (ii) indien de Klant van oordeel is dat verder onderzoek noodzakelijk is ingevolge een Veiligheidsincident bij EMAsphere. De bijstand geleverd door EMAsphere in het kader van een dergelijke audit of verzoek om inlichtingen zal gefactureerd worden aan de tarieven die van toepassing zijn op het moment van het leveren van dergelijke bijstand.

De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onveranderd.

Artikel 15 - Confidentialiteit

EMAsphere verbindt er zich toe passende technische en organisationele methodes te gebruiken en maatregelen te treffen om de confidentialiteit te waarborgen van de door de Klant en de Gebruikers doorgegeven Confidentiële Informaties, evenals de beroeps- en zakelijke geheimen van de Klant strikt te respecteren.

De Klant verbindt er zich toe de confidentialiteit, ontwikkelingsgeheimen en vertrouwelijke informatie (hierna “Confidentiële Informaties”) ontvangen vanwege EMAsphere, te respecteren.

Elke partij verbindt er zich toe de confidentialiteit te behouden van de Confidentiële Informaties, en deze slechts te delen met deze leden van zijn personeel, zelfstandige medewerkers, onderaannemers of leveranciers die ervan in kennis dienen gesteld te worden voor de noden van de uitvoering van het Contract.

Worden als Confidentiële Informaties beschouwd (o.a.): alle informaties, Gegevens, documenten van elke natuur door een partij medegedeeld of ter kennis gebracht aan de andere partij, schriftelijk, mondeling of via elk ander middel, omvattende onder andere en zonder enige beperking alle technische, commerciële, boekhoudkundige, strategische of financiële informaties, studies, specificaties, software, know-how, producten.

Partijen zullen niet gehouden zijn deze geheimhoudingsverplichting m.b.t. de Confidentiële Informaties na te leven indien blijkt dat:

  1. Deze in het openbaar domein zijn gevallen of later zouden komen te vallen, zonder enige fout of tekortkoming vanwege de ontvangende partij;
  2. Deze Confidentiële Informatie reeds door de ontvangende partij

gekend was op het ogenblik van de mededeling ervan door een van de partijen, en dit zonder miskenning van een voorafbestaande confidentialiteitsverbintenis; 

  1. Door een partij aan de andere werd medegedeeld met formele

vrijstelling van de confidentialiteitsverbintenis;

  1. Deze op onafhankelijke wijze zou ontwikkeld zijn door de ontvangende partij;
  2. Deze op een volledig wettige wijze aan een der partijen zou

medegedeeld zijn, zonder confidentialiteitsverbintenis;

  1. De wet, de toepasselijke reglementering of een gerechtelijke beslissing zou opleggen deze informatie mede te delen en/of over te maken.

De bepalingen van onderhavig artikel zullen tussen partijen verder van toepassing blijven gedurende een periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf het einde of van de ontbinding van het Contract, om welke reden ook.

Elke partij maakt zich sterk dat deze confidentialiteitsverbintenis eveneens en voor zoveel als nodig strikt zal worden nageleefd door al hun personeel, zelfstandige medewerkers, onderaannemers, geaffilieerde ef verbonden ondernemingen.

Artikel 16 – Diensten (Services)

De volgende Diensten kunnen ondermeer door EMAsphere worden verleend: implementatie, parametrisering, instelling van interface, ontwikkeling, consultancy, enz..

Elke bestelling van Diensten zal het voorwerp moeten uitmaken van een door de Klant getekende Bestelbon, die onder andere de te realiseren Diensten, de betrokken prijsmodaliteiten, de planning, de opleverings condities, de te leveren intellectuele eigendom zullen bepalen.

Artikel 17 - Diverse bepalingen

17.1. Integraliteit van het akkoord

Het Contract omvat de integraliteit van het akkoord tussen EMAsphere en de Klant, met uitsluiting van elke algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant.

17.2. Nietigheid

Ingeval een of meerdere bepalingen van de AGV zouden worden nietig of niettoepasselijk verklaard door de bevoegde rechtbank, zal de betrokken bepaling, in de mate van het mogelijke, opnieuw worden geïnterpreteerd en/of herschreven in conformiteit met de initiële intentie van partijen, en zullen de overige bepalingen geldig en van toepassing blijven.

17.3. Hiërarchie der contractuele documenten Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van de Bestelbon en in de AGV, zullen deze vervat in de Bestelbon de voorkeur hebben.

17.4. Toegang tot de data

De klant verbindt zich ertoe EMAsphere toegang te geven tot de data welke behandeld moeten worden, zelfs zijn deze uitbesteed. Indien nodig, zal hij toegang krijgen bij de leveranciers (accountant, boekhoudkantoren, hosting,...). Voor zover de toegang tot deze data betalend zou zijn, zal de klant het op zijn kosten nemen, inclusief ieder bijkomende kost gekoppeld aan de verwerking van deze kosten door EMAsphere. In het geval waar EMAsphere bijstand verleent aan de klant om toegang te hebben tot deze informaties, zal de gepresteerde tijd gefactureerd worden (aan 125 euros per gepresteerd uur).

17.5. Logo van de klant

Bij ondertekening van de bestelbon, laat de klant EMAsphere toe het gebruik van de logo van de klant voor communicatiedoeleinden (website, social media, slide deck).

Artikel 18 - Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Onderhavig Contract is onderhevig aan het Belgische recht, met uitsluiting van elk ander recht.

In geval van geschil omtrent de interpretatie, de conclusie, de uitvoering, de ontbinding van het Contract of in relatie ermee, zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Waals Brabant bevoegd zijn.

 

AGV EMAsphere, versie 1.6.NL

06 januari 2022.